Spontning / brygga i strandkant Mälaren

Spontning / brygga i strandkant Mälaren

2018-03/img-4727
2018-03/img-4732
2018-03/img-4780
2018-03/1520862250_img-4784
2018-03/img-5437
2018-03/1520863452_img-5436