Muddring

Vi på Sjögrävning i Sverige AB är specialister inom vattenverksamhet, där vi utför arbeten i olika vattenområden. Vi hjälper er med muddring av botten i hav, sjö och vattendrag. Vi utför all typ av muddring exempelvis för att öka djupet i hamnar och farleder eller för att avlägsna sediment från botten som är förorenat.

Vad är muddring?

Muddring innebär att man schaktar under vatten i havet, i en sjö eller i övriga vattendrag. Vi rensar bottenmassa genom att gräva, spränga, frysa eller suga upp delar från botten. Grävmuddring och sugmuddring är den vanligaste metoden som har funnits längst, frysmuddring har utvecklats på senare tid. Mer om de olika arbetsmetoderna:

  • Sugmuddring innebär att massan sugs upp från botten och pumpas till land eller till en pråm inför bortforsling.
  • Frysmuddring är när man fryser ner sedimentet så att det blir mer stabilt och sedan flytta det i frusen form. 
  • Grävmuddring används för att skopa upp massan och lyfta det till land eller till en pråm inför bortforsling.

Tänk på att du i vissa fall behöver skicka in en ansökan om vattenverksamhet. I övrigt är det anmälningsplikt på mindre vattenverksamheter som exempelvis muddring och grävning. Anmälan görs till Länsstyrelsen senast 8 veckor innan arbetet är tänkt att starta. För att göra själva uppläggningen av muddermassorna behövs det göras en ansökan om tillstånd eller anmälan. I vattenområde inom svenskt sjöterritorium är det förbjudet att dumpa dessa massor av sediment. 

Vilket syfte har muddring?

Syftet med muddring kan vara att fördjupa hamnen eller att göra farleden djupare. Det kan också vara att avlägsna förorenade sediment från botten av vattenområdet. Utöver detta kan muddring även användas till att utvinna grus och sand samt för att minska mängden närsalter som ansamlas på botten. Muddring är också en vanlig metod vid övergödning i sjöar. När en sjö övergöds innebär det att det är för mycket utsläpp av gödande näringsämnen i vattendrag och mark och då bildas algblomning.

Fördelen är att metoderna används för att sanera förorenat material i havet, sjön eller i våtmark genom att man tar bort det förorenade sedimentet permanent.